We use cookies to optimize the functionality and usability of our website, for statistics and for certain marketing purposes. You agree to our use of cookies by closing this banner or by continuing to browse this website. Read more about our cookie policy here.

Close

Användarvillkor för Asteria

Genom att registrera er som användare (”Användare”) av Asterias tjänster (nedan ”Tjänsten”) och/eller genom att klicka ”Jag godkänner användarvillkoren” så accepterar ni de villkor som framgår nedan.

OM TJÄNSTEN

Tjänsten Asteria tillhandahålls av Asteria AB (nedan “Asteria”). Dessa villkor reglerar er användning av Asterias digitala tjänsteutbud, vilket framgår av produktbladet på Asterias hemsida, www.asteriainc.se.

Tjänsten utgörs av en egenutvecklad mjukvara samt algoritm som gör det möjligt att tillhandahålla analyser och prognoser av betalningsflöden baserat på data som erhålles från ert och andra Användares affärssystem. Tjänsten är avsedd att fungera som ett prognosverktyg och därigenom ge god översikt och kontroll över era betalningsflöden. När en faktura ställs ut kan Asteria på förhand kalkylera risknivån genom inhämtning av information från affärssystem och bearbetning av externt inhämtad data.

Tjänsten är avsedd för att användas i Norden av juridiska personer.

ANVÄNDARENS MEDVERKAN

Som Användare förbinder ni er att;

a) tillåta Asteria att få tillgång till för Tjänsten nödvändig data från ert affärssystem, er bank samt i förekommande fall er redovisningsbyrå t ex genom att ställa ut erforderlig fullmakt,

b) tillåta att Asteria lagrar sådana data på Asterias servrar i syfte att kunna analysera den och leverera Tjänsten,

c) tillåta att Asteria i förekommande fall lämnar ut er data till tredje part (er bank) om detta är nödvändigt för att kunna leverera Tjänsten, samt

d) inte störa eller försöka avbryta Tjänsten eller påverka dess funktionalitet på annat sätt genom exempelvis överföring av virus, fientlig programvara eller annan skadlig kod i eller till Tjänsten.

e) använda data som erhålles från Tjänsten endast för eget bruk och att inte sälja, vidareförmedla eller på annat sätt sprida sådan data till annan.

TILLGÄNGLIGHET OCH INSTALLATION

Asteria strävar efter att hålla en hög tillgänglighet på Tjänsten. Planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten av Tjänsten kan dock inte helt undvikas. Tjänsten integreras mot ert affärssystem och/eller er bank samt i förekommande fall mot er redovisningsbyrå och Asteria ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa Tjänstens funktionalitet mellan dessa system. I de fall ni har särskilda krav på ökad säkerhet ska dessa kommuniceras till Asteria på förhand.

I de fall installation görs hos er redovisningsbyrå ska den data som redovisningsbyrån lämnar till Asteria anses vara er data. Ni beviljar Asteria en fullmakt att inhämta och använda data hos er redovisningsbyrå i samband med Tjänsten.

Vid installation av Tjänsten svarar Asteria för integration mot ert affärssystem som installerats på er server. Ni svarar då för att Asteria får tillgång till server. Vid installation mot molnbaserade Affärssystem svarar ni själva för installationen.

ÖVRIGA PARTSRELATIONER

Det är viktigt att erinra om att er bank inte är part i detta avtal och därmed inte tar juridiskt ansvar för Tjänsten och sålunda inte de prognoser och resultat som levereras genom Tjänsten.

PRISER, BETALNING MM.

Tjänsten är kostnadsfri och kan tecknas av företagskunder till de banker som Asteria samarbetar med. Er leverantör av affärssystem kan ta betalt för tredjepartsintegrationer som ni själva svarar för. Er bank kan ta betalt för tjänster som förmedlas genom Asteria som ni själva svarar för. Asteria kan komma att ta betalt för användandet av Tjänsten vilket annonseras minst 30 dagar i förväg.

SEKRETESS

1. Asteria kommer att hämta information från ert affärssystem och lagra den i syfte att kunna analysera data och leverera Tjänsten. Asteria åtar sig att inte lämna ut hämtade uppgifter till annan tredje part än er bank, om inte sådana uppgifter är anonymiserade och erbjuds inom ramen för Tjänsten t ex som statistiskt bearbetad data till andra användare.

2. Part förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja information om den andre parten som part fått del av i samband med detta avtal eller de förhandlingar som har föregått avtalet eller om skiljedom i anledning av detta avtal. Asteria ska dock ha rätt att ange ert företagsnamn och logo som referenskund och ger er rätt att hänvisa till Asteria vid användandet av Tjänsten.

SAMTYCKEN

Genom att acceptera dessa användarvillkor lämnar ni härmed ert samtycke till Asteria att uppgifter hämtade från ert affärssystem och från er bank får lagras och behandlas inom ramen för Tjänsten, av såväl Asteria som tredje part. Ni samtycker vidare till att Asteria får använda era uppgifter i en avidentifierad (anonymiserad) form för framtagande av statistik, statistisk bearbetning, forskning, effektivitetsundersökningar och marknadsföring i syfte att utveckla Tjänsten och Asterias erbjudande.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1. Asteria ansvarar för att er data hanteras på ett säkert sätt och i de fall personuppgifter förekommer i enlighet med GDPR . All datatrafik sker i enlighet med Asterias vid var tid gällande Tekniska beskrivningen av Tjänsten. Om personuppgifter förekommer i den inhämtade datamängden nödvändig för Tjänsten, kommer Asteria att ansvara för dessa i egenskap av personuppgiftsbiträde. Detta avtal utgör personbiträdesavtal enligt GDPR. Genom att teckna avtal med Asteria garanterar ni att ni har rätt att förfoga över de personuppgifter som kan komma att ingå i den inhämtade datamängden från ert affärssystem.

2. Alla era och era kunders personuppgifter lagras på servrar som är placerade inom EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Inom ramen för Tjänsten kan dock sådana uppgifter komma att överföras till tredje land. Genom att ni registrerar er för Tjänsten och accepterar användarvillkoren samtycker ni till att förekommande personuppgifter från ert affärssystem överförs från Sverige till andra länder inom EU/EES samt i förekommande fall till tredje land som har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. I annat fall, ska Asteria med leverantör i tredje land ingå ett sådant av EU-kommissionen godkänt standardavtal för överföring av uppgifter. Ni kan när som helst återkalla ert samtycke enligt ovan genom att säga upp Tjänsten.

COOKIES

Asteria använder cookies för att underlätta användningen av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner ni att vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av er webbläsare. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Skälet till att vi använder oss av cookies är att vi vill kunna koppla på kryptering för överföring på internet av känslig information, och möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig Tjänsten och därmed samla underlag för hur Tjänsten generellt kan utvecklas. Mer information om hur vi använder cookies finns på Asterias hemsida under avsnittet FAQ, Cookie Policy (http://www.asteriainc.se/cookie-policy.html).

UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Asteria kan från tid till annan komma att ändra och/eller uppdatera dessa användarvillkor, och kommer i så fall att kommunicera villkorsändringarna med er genom avisering via Tjänsten. Villkorsändringar blir gällande tidigast 30 dagar efter sådan avisering. Både ni och Asteria kan när som helst säga upp avtalet. Vid uppsägning avslutas Tjänsten vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 30 dagar. Om ni vill upphöra med att nyttja Tjänsten kan ni vända er till Asteria för inaktivering. De uppgifter som tidigare hämtats från ert affärssystem och ingår i framtagen statistik inom ramen för Tjänsten kommer dock fortfarande att ingå i Asterias erbjudande av Tjänsten till andra kunder efter avtalets upphörande.

Om Asteria bedömer att ni missbrukar Tjänsten kan Asteria komma att omgående stänga av er från vidare användning av Tjänsten. Ni godkänner att inga anspråk kan riktas mot Asteria vid avstängning av Användare pga. missbruk.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Tjänsten är kostnadsfri och Asteria tar mot den bakgrunden inget ekonomiskt ansvar för vare sig tjänstens tillgänglighet, innehåll eller lämplighet. Vid fel är Asterias enda åtaganden att försöka rätta dessa. Asteria ansvarar, om sådan rättelse inte är möjlig, under inga omständigheter för varken direkta eller indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall m m. Er bank ansvarar ej för anspråk med anledning av Tjänsten.

FORCE MAJEURE

Asteria är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, t ex försök till rättelse, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid.

Befriande omständighet ska anses vara bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i tele- och datakommunikationer, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar av och tillägg till avtalet mellan parterna ska, med undantag för allmänna ändringar av användarvillkor kommunicerade enligt punkt 10.1 ovan, ska vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna för att vara bindande.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan parterna inte enas ska tvist i andra hand hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.

Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, skall tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). SCCs Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Asteria, mars 2017

Contact
  • © Asteria

  • Asteria AB / 556990-0888 / PG 81 97 17-9 / BG 773-7984